Všeobecné obchodné podmienky

pre veľkoobchod s papierom a kancelárskymi potrebami

(VOP na stiahnutie)

         

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
spoločnosti KRPA Slovakia spol. s r.o.

pre veľkoobchod s papierom a kancelárskymi potrebami

 

http://www.krpa.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

1.      VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.           Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky zo strany kupujúceho, najmä postup pri objednávaní tovaru, dodacie a platobné podmienky, reklamačné konanie a postup pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky kupujúceho.

2.           Kupujúci vystavením objednávky vyslovuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom v nich obsiahnutých, týmto VOP a reklamačnému poriadku úplne rozumie a súhlasí s nimi.

3.           Za predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť KRPA Slovakia spol. s r.o. so sídlom Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30 229 138, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vložka číslo 15349/L (ďalej len „predávajúci“).

4.           Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s týmito VOP objedná u predávajúceho tovar/služby. Kupujúcim – spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kde sa v ustanoveniach týchto VOP hovorí o kupujúcom – spotrebiteľovi, vzťahujú sa tieto ustanovenia výlučne na kupujúceho ako spotrebiteľa. Vo zvyšku sa tieto VOP vzťahujú na všetkých kupujúcich (bez ohľadu na to, či sú spotrebiteľom alebo nie), ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak.

5.           Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vykonaný voči predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

6.           Tovar sú výrobky uvádzané v katalógu predávajúceho, ktoré predávajúci ponúka na predaj kupujúcemu.

2.    OBJEDNÁVANIE TOVARU

1.           Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vykonaný voči predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu v lehote splatnosti.

2.           Predmetom objednávky môže byť:

a)     Katalógový tovar (ďalej iba „tovar“) – sú výrobky, zaradené v  sortimente predávajúceho a zobrazené v elektronickom obchode (www.krpa.sk) s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku.

b)     Neobvyklé množstvo katalógového tovaru - je také množstvo, ktoré prevyšuje priemerný mesačný predaj predávajúceho v danom tovare.

c)      Nekatalógový tovar  - je tovar vyrobený, upravený alebo zabezpečený podľa priania kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej alebo e-mailovej špecifikácie a objednávky.

3.           Kupujúci môže vystaviť objednávku tovaru telefonicky, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom formulára na webovej stránke predávajúceho alebo vystavením objednávky v elektronickom obchode predávajúceho www.krpa.sk.

4.           V elektronickom obchode predávajúceho je možné vytvoriť okamžitú objednávku, pričom kupujúci pri objednaní uvedie základné kontaktné informácie, fakturačnú adresu a adresu dodania, ak sa táto odlišuje od fakturačnej adresy, požadovaný termín dodania tovaru, prípadne interné číslo a poznámky k objednávke. Kupujúci zodpovedá za uvedenie správnej e-mailovej adresy, na ktorú bude kupujúcemu doručená faktúra v elektronickej forme (v zmysle bodu 3.5. a 3.6. týchto VOP).

5.           Pre vystavenie objednávky cez elektronický obchod predávajúceho sa kupujúci môže zaregistrovať, pričom v Registračnom formulári uvádza predovšetkým svoje obchodné meno, fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru, požadovaný dátum dodania, kontaktné údaje a e-mailovú adresu, na ktorú bude kupujúcemu doručená faktúra v elektronickej forme (v zmysle bodu 3.5. a 3.6. týchto VOP). Registrácia nie je povinná. Kupujúci v rámci registrácie presne a pravdivo vyplní všetky údaje uvedené v registračnom formulári. Kupujúci zodpovedá za presnosť, pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých údajov pri registrácii.

6.           Kupujúci je pred potvrdením objednávky povinný skontrolovať údaje uvedené v objednávke. Kupujúci potvrdením objednávky záväzne objedná vybratý tovar. Kupujúci objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „Odoslať záväznú objednávku s povinnosťou platby“, čím kupujúci potvrdzuje svoju vedomosť o nutnosti platby kúpnej ceny a ceny dopravy za objednaný tovar.

7.           Po prijatí objednávky predávajúci odošle e-mailom potvrdenie objednávky - spätnú väzbu, kde uvedie dodacie množstvo a dátum dodania pre jednotlivé položky objednávky. Potvrdením objednávky predávajúcim sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú.

8.           Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má právo v lehote najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenej objednávky predávajúcim, doručiť predávajúcemu storno objednávky; v opačnom prípade je objednávka považovaná za záväznú. Záväznú objednávku je možné odvolať iba z dôvodu nedodržania podmienok uvedených v potvrdenej objednávke alebo po vzájomnej dohode zmluvných strán.

9.           Objednávka na neobvyklé množstvo tovaru a objednávka na nekatalógový tovar musí byť vždy vystavená písomne, prípadne podložená kúpnou zmluvou, a je vždy považovaná za záväznú a neodvolateľnú objednávku. Predávajúci môže požadovať zálohu vo výške 50% z predajnej ceny tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.        Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

3.    CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.           V tlačenom katalógu a v elektronickom obchode uvádza predávajúci základné ceny v EUR bez DPH a za prislúchajúcu mernú jednotku, pokiaľ nie je uvedené inak.

2.           Predávajúci si vyhradzuje počas platnosti tlačeného katalógu právo úpravy cien, pričom za aktuálne platné ceny sa v čase vystavenia objednávky považujú ceny zobrazené kupujúcemu po prihlásení v elektronickom obchode, ceny uvedené v aktuálnom tlačenom cenníku predávajúceho, resp. ceny uvedené v individuálnej kalkulácii.

3.           O aktuálne platných cenách sa kupujúci môže informovať v zákazníckom centre predávajúceho na čísle 0850 211 511, prípadne na e-mailovej adrese info@krpa.sk.

4.           Predávajúci je oprávnený poskytnúť v rámci marketingovej podpory na tovar akcie, bonusy alebo iné formy zliav. Uvedené formy podpory a ich plnenie sú výlučne v kompetencii predávajúceho a môže ich meniť v závislosti od svojej potreby. Aktuálne platné formy podpory budú vždy dostupné na internetovej stránke predávajúceho a v jeho elektronickom obchode. Poskytnuté formy marketingovej podpory nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo individuálne dohodnutými podmienkami obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Na uvedenú skutočnosť je kupujúci výslovne upozornený aj pri vykonávaní objednávky cez elektronický obchod.

5.           V prípade vystavenia objednávky v elektronickom obchode predávajúceho bez registrácie, a prvých troch objednávok zákazníka s registráciou, je predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred, a to buď formou zálohovej faktúry, alebo platbu dobierkou pri dodaní tovaru. Toto platí aj v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu neuhradené záväzky po splatnosti.

6.          Ak s tým vyjadrí kupujúci v objednávke súhlas, predávajúci je oprávnený doručiť faktúru kupujúcemu elektronickou formou. Elektronická faktúra bude vystavená v súlade s potvrdeným dodacím/prepravným listom a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou EÚ. Elektronická faktúra bude vo formáte .PDF, prípadne  .XML (isdoc), bude podpísaná elektronickým podpisom predávajúceho a doručovaná na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri vystavení objednávky alebo v Registračnom formulári na stránke www.krpa.sk. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s doručením elektronickej faktúry, bude mu faktúra odoslaná spolu s tovarom v písomnej forme.

7.           Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v Registračnom formulári na stránke www.krpa.sk. Elektronická faktúra sa považuje za riadne doručenú okamihom jej odoslania na adresu kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, a to aj v prípade, ak sa kupujúci o doručovaní nedozvedel. V prípade záujmu zaslať faktúru v elektronickej forme aj na inú e-mailovú adresu (adresy), ako bola určená v Registračnom formulári, kupujúci uvedie túto požiadavku v poznámke vystavenej objednávky; elektronická faktúra bude vždy zaslaná aj na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v Registračnom formulári. Kontaktná e-mailová adresa predávajúceho pre komunikáciu ohľadom faktúr zasielaných elektronickou formou je efakturacia@krpa.sk, prípadne ekonomika@krpa.sk.

8.           Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr do 14 dní po dodaní a prevzatí tovaru. Dátum splatnosti je vždy uvedený vo faktúre. K tomuto dňu musí byť fakturovaná suma vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho uvedený vo faktúre. Ustanovenie bodu 3.5. týmto nie je dotknuté.

9.           Predávajúci si vyhradzuje právo zmluvne dohodnúť s kupujúcim iný termín splatnosti faktúry za dodanie tovaru.

10.        V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzniká predávajúcemu nárok len na zákonný úrok z omeškania.

4.    DODACIE PODMIENKY

1.           Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke.

2.           V prípade objednávky katalógového tovaru (v nie neobvyklom množstve) prijatej v pracovných dňoch od 7.00 hod do 12.00 hod je dodanie možné v priebehu nasledujúceho pracovného dňa. V prípade objednávky prijatej v pracovných dňoch po 12.00 hod je dodanie tovaru možné do dvoch (2) pracovných dní.

3.           V prípade objednávky nekatalógového tovaru (potlačené obálky, adresné tlačivá, vizitky, atď.) alebo katalógového tovaru v neobvyklom množstve bude dátum dodania tovaru určený po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.           Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni.

5.           Prepravné náklady sú vo výške 4,90 EUR bez DPH, ak je hodnota objednávky kupujúceho, ktorým, ktorý nevyužíva tovar na ďalší predaj koncovému spotrebiteľovi alebo fyzickej osobe, nižšia ako 49,00 EUR bez DPH. V prípade hodnoty objednávky kupujúceho vyššej ako 49 EUR bez DPH prepravné náklady znáša predávajúci. Prepravné náklady nebudú účtované ani v prípade, ak pôvodná hodnota objednávky bola vyššia ako 49,00 EUR bez DPH, ale z dôvodu na strane predávajúceho dôjde k jej rozdeleniu a čiastočnému plneniu.

6.           Prepravné náklady sú vo výške 4,90 EUR bez DPH, ak je hodnota objednávky kupujúceho, ktorý využíva tovar na ďalší predaj koncovému spotrebiteľovi alebo fyzickej osobe, nižšia ako 99,00 EUR bez DPH. V prípade hodnoty objednávky kupujúceho vyššej ako 99,00 EUR bez DPH prepravné náklady znáša predávajúci. Prepravné náklady nebudú účtované ani v prípade, ak pôvodná hodnota objednávky bola vyššia ako 99,00 EUR bez DPH, ale z dôvodu na strane predávajúceho dôjde k jej rozdeleniu a čiastočnému plneniu.

7.           Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu. Súčasťou dodávky tovaru je vždy prepravný list a dodací list vystavený predávajúcim. Faktúru zasiela predávajúci najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní tovaru a elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú pri vystavení objednávky, alebo v Registračnom formulári, prípadne poštou na fakturačnú adresu kupujúceho, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

8.           Na prepravnom liste je mimo iné uvedené:

-           zoznam dodacích listov, ktoré sa viažu k dodávke tovaru

-           počet samostatných ucelených balení (palety, balíky).

9.           Dodací list obsahuje názvy dodaného tovaru, jeho množstvo, merné jednotky a identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho.

10.        Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či počet samostatných ucelených balení súhlasí s údajom na prepravnom liste zmluvného prepravcu a zároveň, či tieto balenia nie sú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, v opačnom prípade reklamácia na dopravu nemôže byť predávajúcim akceptovaná.

11.        Pri prevzatí tovaru potvrdí kupujúci okrem prepravného listu zároveň aj dodací list, a to čitateľným podpisom preberajúcej osoby a pečiatkou kupujúceho.

12.        Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa dodacieho listu je 24 hodín od prevzatia tovaru. V prípade, ak zásielka neobsahuje dodací list, kupujúci túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi predávajúcemu, ktorý mu dodací list doručí elektronickou poštou. Doručením nového dodacieho listu začína plynúť kupujúcemu nová 24 hodinová lehota na prekontrolovanie tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v tejto lehote písomne oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi dodacím listom a dodaným druhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade je dodávka tovaru považovaná za plne v súlade s dodacím listom.

13.        Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

14.        Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

5.    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

A.         POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA

1.           Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.           Kupujúci má súčasne právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

3.           Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle bodu 1. alebo 2. tohto článku VOP jednoznačným vyhlásením v listinnej podobe, e-mailom alebo prostredníctvom funkcie – „on-line formulár na odstúpenie“, ktorý tvorí prílohu týchto VOP (ďalej len „formulár“).

4.           Lehota na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 2. tohto článku VOP sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak kupujúci vykonal odstúpenie od zmluvy prostredníctvom on-line formulára, predávajúci po prijatí odstúpenia obratom poskytne kupujúcemu potvrdenie o prijatí odstúpenia.

5.           Predávajúci  v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovné, atď. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.

6.           Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 5. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci vierohodne nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

7.           Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho: Hrabové 299, 014 01 Bytča. Lehota podľa prvej vety tohto bodu je zachovaná v prípade, ak bol tovar odovzdaný na prepravu v posledný deň lehoty. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, zjavne nepoužívaný, nepoškodený, kompletný a v neporušenom originálnom obale. Pri vrátení tovaru je nutné uviesť variabilný symbol a dátum nákupu, prípadne priložiť aj faktúru alebo potvrdzujúci e-mail o nákupe.

8.           Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru podľa bodu 7. Vrátenie tovaru kupujúci uskutoční zaslaním tovaru ako listovej zásielky alebo ako balíka na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za nedoručenie/stratu vráteného tovaru, zapríčinenú dôvodmi na strane kupujúceho, resp. prepravcu, prostredníctvom ktorého tovar vracia predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty vráteného tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť, že vrátený tovar prevezme predávajúci alebo jeho zmluvný prepravca.

B.         VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

9.           Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)      tovar, ktorý bol upravený podľa požiadaviek kupujúceho,

b)      nekatalógový tovar,

c)      tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d)      tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e)      tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

10.      Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ (právnická osoba, podnikateľ), nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je nesprávne objednaný tovar. Chybne objednaný tovar zo strany kupujúceho – právnickej osoby / podnikateľa nie je ani dôvodom pre reklamáciu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za prípady chybne objednaného tovaru zo strany kupujúceho – právnickej osoby/podnikateľa. V prípade, že kupujúci neoprávnene vráti chybne objednaný tovar, je predávajúci oprávnený prevzatie tohto tovaru odmietnuť, prípadne ho vrátiť späť kupujúcemu na jeho náklady.

Výnimku pri chybne objednanom tovare môže predávajúci na základe svojho rozhodnutia udeliť výlučne v prípade, ak predávajúci sčasti alebo úplne zapríčinil, že tovar bol kupujúcim chybne objednaný (napr. zavádzajúci popis tovaru, neaktuálna fotografia tovaru, a pod.) alebo v  prípadoch individuálne dojednaných medzi predávajúcim a kupujúcim (napr. ak kupujúci odpredáva tovar koncovému spotrebiteľovi).

11.      Kupujúci – právnická osoba/podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

Právo spotrebiteľa - fyzickej osoby odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru bez udania dôvodu podľa čl. 5.A, bodu 2. VOP týmto nie je dotknuté.

12.        Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí svoje záväzky za dodaný tovar ani v lehote 30 dní po dátume splatnosti. Po písomnom doručení (e-mailom, poštou) odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne vrátiť tento neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve. V opačnom prípade má predávajúci právo využiť všetky dostupné zákonné prostriedky pre vymoženie dlžnej sumy.

6.    ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  A REKLAMÁCIE

1.      Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota stanovená zákonom.

2.           Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci ani osoby, prostredníctvom ktorých plnil, najmä:

a)      straty faktúry alebo iného dokladu umožňujúceho identifikovať oprávnenosť kupujúceho na uplatnenie nárokov z vád,

b)      neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (napr. poškodený obal),

c)                  uplynutím záručnej doby tovaru,

d)                  nesprávnym uskladnením tovaru,

e)      používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f)                   neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)      používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie.

3.           Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady bez zbytočného odkladu.

4.           Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.           Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.           Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7.           Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.           Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

9.           Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

10.        Reklamácie kupujúci uplatní písomne na adresu sídla predávajúceho v nasledovných lehotách:

a)      v lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu na:

 druh,

 množstvo,

 zjavné vady;

b)      v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté.

Kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu podľa písm. a) tohto bodu VOP bez zbytočného odkladu.

11.        Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť, že vykoná odvoz reklamovaného tovaru. Súčasťou vráteného reklamovaného tovaru je vždy faktúra a potvrdený reklamačný protokol, ktorý zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu.

12.        Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu dobierkou, takto zaslaný tovar predávajúci nepreberie.

13.        Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

14.        Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu hneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.

15.        Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy a za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová.

16.        Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci vybaví reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci nebude od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu - spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

17.        Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

18.        Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

19.        Kupujúci – spotrebiteľ môže predávajúcemu zasielať aj sťažnosti alebo podnety, ktoré nemajú charakter reklamácie vád tovaru. Ak je sťažnosť alebo podnet odôvodnená, predávajúci ju vybaví v lehote do 7 dní od jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti alebo podnetu zašle predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi písomné oznámenie alebo oznámenie prostredníctvom e-mailovej správy.

20.        Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@krpa.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS.

21.        Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Možnosť kupujúceho – spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

22.        On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (ďalej len „RSO“). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcim – spotrebiteľom môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

23.        Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť kupujúceho – spotrebiteľa bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. 

24.        Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

25.        Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

Telefón: 041 / 7632 130

Fax: 041 / 7632 139

E-mail: za@soi.sk

7.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.           Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vydania.

2.           Vo všetkých veciach, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa použijú príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z., zák. č. 22/2004 Z.z., Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom.

3.           Predávajúci považuje všetky osobné údaje poskytnuté dobrovoľne kupujúcim v súvislosti so zmluvou za prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci spracúva výlučne také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s § 10 ods. 3, písm. b) zák. č. 122/2013 Z.z. Pre bližšie informácie k ochrane osobných údajov prosím kliknite na odkaz TU.

4.           Tieto VOP sú platné a účinné od 17.4.2018 a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak. VOP sú platné do vydania a zverejnenia nových VOP.

 

KRPA Slovakia spol. s r.o.

Apríl 2018


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a odošlite tento formulár len v prípade, ak máte záujem odstúpiť od zmluvy)

 

Komu:  KRPA Slovakia spol. s r.o.

Hrabové 299, 014 01 Bytča, Slovenská republika

e-mail: info@krpa.sk

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar :       _________________________

(uviesť označenie, druh, množstvo tovaru)

 

Dátum objednania tovaru:                                                  _________________________

 

Číslo objednávky:                                                              _________________________

 

Meno a priezvisko kupujúceho:                                           _________________________

 

Adresa kupujúceho:                                                           _________________________

                                                                                       

                                                                                        _________________________

 

 

 

V _____________________ dňa _______________

 

 

 

                                                                                        _________________________

                                                                                        Podpis kupujúceho

                                                                                  (iba ak sa tento formulár podáva v písomnej forme)

 

C:\web\VOP_eshop\VOP_KRPA.rtf

 
kosik V košíku máte: 0 položiek
Cena bez DPH: 0,00 €
0850 211 511
Prihláste sa
Registrácia Zabudli ste heslo?

Využite výhodné akcie pre kancelárske potreby

Nové produkty a dizajny

Výpredaj papier a kancelárske potreby

Katalog škola 2024

Nové guličkové perá Cats & Dogs

Balenie mäsových výrobkov

Zodpovedne k životnému prostrediu

   

Sledujte nás

 

O nás

Eshop

Akcie

Partneri

Partneri-v-skupine-krpa-holding

Centropen

partner-esselte

Skartovačky Kobra

UPM