Ochrana osobných údajov

dokument na stiahnutie TU

Ochrana osobných údajov
spoločnosti KRPA Slovakia spol. s r.o.

pre veľkoobchod s papierom a kancelárskymi potrebami

 

 

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

 

 1. KRPA SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138, IČ DPH: SK 2020438596, ako predávajúci a zároveň prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke www.krpa.sk a prevádzkovateľ pri spracovávaní osobných údajov kupujúcich vyhlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 122/2013 Z.z.“).
 2. Predávajúci získava osobné údaje od kupujúceho v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z.z. bez súhlasu dotknutej osoby.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje predávajúci osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno a priezvisko (obchodné meno), adresa pre doručovanie, telefónne číslo a celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
 4. Kupujúci vystavením objednávky poskytuje svoje osobné údaje uvedené v objednávke predávajúcemu dobrovoľne na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia.
 5. Kupujúci potvrdením objednávky v internetovom obchode predávajúceho zároveň prehlasuje, že súhlasí so spracovaním a uchovaním osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. Súhlas kupujúceho platí po celú dobu existencie zmluvného vzťahu s predávajúcim, prípadne do doby písomného odvolania jeho súhlasu s týmto spracovaním na adresu predávajúceho.
 6. Vystavením objednávky kupujúci zároveň prehlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.krpa.sk.
 7. V mene predávajúceho môžu získavať osobné údaje oprávnené osoby, ktorým toto vyplýva z pracovnoprávnych predpisov, resp. osoby, ktorým to vyplýva zo zmluvy medzi predávajúcim a sprostredkovateľom.
 8. Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú zhromažďované, spracované a uchované na účely naplnenia obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je prejavom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich. Kupujúcim odovzdané osobné údaje predávajúci spracováva na účely:

-       evidencie objednávok kupujúceho,

-       uzatvorených kúpnych zmlúv,

-       vystavenia faktúr a iných daňových dokladov,

-       marketingových aktivít predávajúceho (zasielaní obchodných oznámení o akciách, novinkách, zľavách e-mailom), ak s tým kupujúci vyjadril súhlas pri vystavovaní objednávky,

-       uplatňovania zliav pre kupujúcich,

-       prepravy objednaného tovaru kupujúcemu na určené miesto dodania,

-       riešenia prípadných reklamácií kupujúcim.

 1. Na účely realizácie zmluvného vzťahu predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v  rozsahu:

a)         meno a priezvisko kupujúceho (príp. meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorá za právnicku osobu vystavila objednávku),

b)         adresa (fakturačná príp. doplnenie dodacej adresy, ak je táto iná ako fakturačná adresa),

c)         telefón, e-mail kontaktnej osoby kupujúceho.

V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúceho, ako sú uvedené v písm. a) až c) tohto bodu 9., spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 1. Informácie uvedené v bode 9. sú potrebné pre vybavenie objednávky podľa požiadavky zákazníka. V prípade registrácie v elektronickom obchode predávajúceho kupujúci zároveň získa automaticky zľavu z ceny tovaru vo výške 3% a iné výhody spojené s registráciou.
 2. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Osobné údaje môže registrovaný zákazník v elektronickom obchode kedykoľvek zmeniť vo svojom osobnom profile. Poskytnuté osobné údaje musia byť z dôvodu vybavenia objednávky vždy správne a pravdivé, za ich správnosť a pravdivosť zodpovedá kupujúci.
 3. V súlade s § 28, ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. má kupujúci právo od predávajúceho požadovať:

a)         potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b)         vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

                                       i.     identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

                                      ii.     identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zák. č. 122/2013 Z.z.,

                                    iii.     účel spracúvania osobných údajov,

                                    iv.     zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety zák. č. 122/2013 Z.z.

                                      v.     doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

-            poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 zák. č. 122/2013 Z.z., oznámi jeho aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,  medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jeho túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

-            tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté (dopravcovia),

c)         vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d)         vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)         opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)          likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g)         likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)         blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 1. Práva kupujúceho podľa bodu 12. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Kupujúci je oprávnený v zmysle § 28, ods. 3 zák. č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti namietať u predávajúceho:

a)         spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)         využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)         poskytovanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 1. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú komplexne upravené v § 28 zák. č. 122/2013 Z.z.

16.   Ak kupujúci uplatní svoje právo

a)         písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)         osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

c)         u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

17.   Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa bodov 12, 14. a 16. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

KRPA Slovakia spol. s r.o.

 
kosik V košíku máte: 0 položiek
Cena bez DPH: 0,00 €
0850 211 511
Prihláste sa
Registrácia Zabudli ste heslo?

Využite výhodné akcie pre kancelárske potreby

Nové produkty a dizajny

Výpredaj papier a kancelárske potreby

 JETSTREAM SXN-101F pastel

Darček k objednávke

Pritt mini roller

Etikety

 

O nás

Eshop

Akcie

Partneri

Partneri-v-skupine-krpa-holding

partner-esselte

výhradné zastúpenie

Centropen

UPM