Súťažte s nami na facebooku

sútaz fb

Súťaž na facebooku o školské zošity


ŠTATÚT SÚŤAŽE

„Vyhrajte sadu školských zošitov”

Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presné a zrozumiteľné určené podmienky súťaže.

 

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

KRPA Slovakia, spol. s r.o.

Hrabové 299

014 01  Bytča

IČO: 302 291 38

DIČ: 2020438596, IČ DPH: SK2020438596

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15349/L (ďalej len „Vyhlasovateľ “)

 

II. Čas konania súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie

od 27.8.2020 do 2.9.2020

Vyhlásenie výhercu súťaže sa uskutoční nasledujúci deň po ukončení súťaže – 3.9.2020.

III. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže „Vyhrajte sadu školských zošitov. ”

môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá k statusu súťaže na  

https://www.facebook.com/krpa.sk v čase konania súťaže, podľa presne stanovených pravidiel sa súťažiaci musí stať fanúšikom facebook stránky Kiska Travel.

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výhercovia budú traja.

 

IV. Pravidlá súťaže

Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže „Vyhrajte sadu školských zošitov ”

môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá k statusu súťaže na  

https://www.facebook.com/krpa.sk v čase konania súťaže, podľa presne stanovených pravidiel sa súťažiaci musí stať fanúšikom facebook stránky Kiska Travel.

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výhercovia budú traja.

V. Výhry v súťaži

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru:

Sadu školských zošitov:

2x zošit 540, 2x zošit 544, 2x zošit 511, 2x zošit 510, 2x zošit 513, 1x zošit 534, 1x zošit ML1, 2x zošit 523, 2x zošit 524, 2x zošit 520, 2x zošit 444, 2x zošit 440, 1x 4210 štvorček, 1x 423 špeciálny, 1x skicár, 1x farebné papiere, 10x výkres, 1x darčeková taška

 

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

1. Vyhlásenie výhercu súťaže bude nasledujúci deň po ukončení súťaže

a výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže

oboznámený písomne prostredníctvom FB správy a zverejnenia na facebook stránke Kiska Travel - https://www.facebook.com/krpa.sk

2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

5. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

 

V. Súhlas so zverejnením údajov

Účastník súťaže dáva zapojením do súťaže, v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke https://www.facebook.com/krpa.sk

a v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email  pre účely doručenia výhry.

Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu s KRPA Slovakia, spol. s r. o. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže.

 

VI. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.

2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na facebook stránke  https://www.facebook.com/krpa.sk

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.

2. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.

3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.

4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

7. Štatút je zverejnený na stránke https://www.krpa.sk/

 

V Bytči, 27.8.2020

 
kosik V košíku máte: 0 položiek
Cena bez DPH: 0,00 €
0850 211 511
Prihláste sa
Registrácia Zabudli ste heslo?

Využite výhodné akcie pre kancelárske potreby

Nové produkty a dizajny

Výpredaj papier a kancelárske potreby

Obaly na  zošity

Darčekové tašky

Trojhranné ceruzky Jumbo

Zodpovedne k životnému prostrediu

   

Sledujte nás

 

O nás

Eshop

Akcie

Partneri

Partneri-v-skupine-krpa-holding

Centropen

partner-esselte

Skartovačky Kobra

UPM