Štatút súťaže o sadu školských zošitov na facebooku

ŠTATÚT SÚŤAŽE

na sociálnej sieti FACEBOOK

„Vyhrajte sadu školských zošitov”

Preambula

Tento štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobné pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

Ustanovenia tohto štatútu nepredstavujú vyhlásenie verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka ani verejný prísľub podľa § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

KRPA Slovakia, spol. s r.o.

Hrabové 299

014 01  Bytča

IČO: 302 291 38

DIČ: 2020438596, IČ DPH: SK2020438596

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15349/L (ďalej len „Vyhlasovateľ “)

 

II. Čas a miesto konania súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 26.8.2020 do 2.9.2020 prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

Vyhlásenie výhercu súťaže sa uskutoční nasledujúci deň po ukončení súťaže – 3.9.2020.

Súťaž sa bude konať na časovej osi Facebookovej stránky – „KRPA Slovakia – papier a kancelárske potreby“, na nasledovnom internetovom odkaze: https://www.facebook.com/krpa.sk .

III. Účastníci súťaže

Účasť v súťaži je možná len za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmto štatútom súťaže.

Účastníkom súťaže „Vyhrajte sadu školských zošitov” môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

Do odovzdania ceny môže vyhlasovateľ vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, ak mu nevznikol nárok na výhru, a to z dôvodu, že ním zadané osobné údaje sú fiktívne, neúplné alebo nesprávne, alebo súťažiaci inak nespĺňa osobné podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte súťaže.

Za oznámenie a poskytnutie údajov potrebných pre odovzdanie ceny alebo vyhláseniu úspešného súťažiaceho v celom rozsahu zodpovedá účastník súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nie je v žiadnom prípade zodpovedný za nesprávne zadanie údajov zo strany súťažiaceho.

Jeden súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa súťaže iba prostredníctvom jedného, osobného Facebookového profilu. Pokiaľ sa súťažiaci nezúčastní súťaže prostredníctvom profilu, ktorý sám vytvoril, vyhlasovateľ nie je zodpovedný za žiadne spory vyplývajúce z používania cudzieho, resp. neoprávneného profilu. Pokiaľ sa súťažiaci pokúsi o účasť v súťaži s viacerými profilmi, vyhlasovateľ je oprávnený zrušiť všetky jeho pokusy o účasť v súťaži a i v prípade splnenia podmienok súťaže cenu takémuto súťažiacemu neodovzdať. Takýto súťažiaci bude považovaný za súťažiaceho, ktorý nedodržal tento štatút súťaže, resp. ktorý nesplnil podmienky vyhlásenej súťaže.

Výherca súťaže sa na základe žiadosti vyhlasovateľa zaväzuje preukázať, že splnil a spĺňa všetky podmienky a pravidlá súťaže podľa tohto štatútu.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmto štatútom súťaže a všetkými podmienkami súťaže.

IV. Pravidlá súťaže

Výhercom súťaže sa stane osoba, ktorá:

-        spĺňa podmienky účastníctva v súťaži podľa článku III. tohto štatútu súťaže,

-        sa v čase konania súťaže stala fanúšikom Facebookovej stránky „KRPA Slovakia – papier a kancelárske potreby“ – teda označila, že jej stránka „KRPA Slovakia – papier a kancelárske potreby“ páči.

Všetky fyzické osoby, ktoré splnia tieto pravidlá a podmienky uvedené v tomto štatúte súťaže, budú automaticky zaradení do výberu a vyhodnotenia súťaže.

Výhercovia budú maximálne traja. Každý výherca od vyhlasovateľa obdrží sadu školských zošitov, ktorej presný obsah je vymedzený v článku V. tohto štatútu.

V. Výhry v súťaži

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru:

Sadu školských zošitov, ktorá pozostáva z:

2x zošit 540, 2x zošit 544, 2x zošit 511, 2x zošit 510, 2x zošit 513, 1x zošit 534, 1x zošit ML1, 2x zošit 523, 2x zošit 524, 2x zošit 520, 2x zošit 444, 2x zošit 440, 1x 4210 štvorček, 1x 423 špeciálny, 1x skicár, 1x farebné papiere, 10x výkres, 1x darčeková taška

VI. Spôsob výberu výhercov a oboznamovanie sa s výsledkami súťaže

Výhercu súťaže náhodne určí vyhlasovateľ súťaže.

Vyhlásenie výhercu súťaže bude nasledujúci deň po ukončení súťaže, t.j. dňa 3.9.2020.

Výherca súťaže bude o jeho úspešnosti v súťaži oboznámený písomne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook a zverejnenia jeho mena a priezviska na Facebookovej stránke „KRPA Slovakia – papier a kancelárske potreby“ - https://www.facebook.com/krpa.sk.

Súťažiaci súhlasí s tým, že po ukončení súťaže môže vyhlasovateľ súťaže zverejniť meno a priezvisko výhercu na Facebookovej stránke „KRPA Slovakia – papier a kancelárske potreby“ - https://www.facebook.com/krpa.sk.

Výherca bude spoločne s postupom podľa predchádzajúceho odseku zo strany vyhlasovateľa vyzvaný k poskytnutiu súčinnosti k odovzdaniu / prevzatiu výhry, najmä v rozsahu uvedenia jeho presných osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo).

V prípade, ak výherca neoznámi vyhlasovateľovi údaje podľa predchádzajúceho odseku najneskôr do 48 hodín od odoslania súkromnej správy a zverejnenia mena a priezviska výhercu na príslušnej Facebookovej stránke v zmysle vyššie uvedeného, nárok výhercu na odovzdanie ceny v celom rozsahu zaniká. Výherca nie je v tejto súvislosti oprávnený uplatňovať voči vyhlasovateľovi žiadne nároky.

Vyhlasovateľ má tiež právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu súťaže.

Odovzdanie ceny sa uskutoční do 30 dní odo dňa poskytnutia súčinnosti zo strany výhercu. Pre prípad osobného prevzatia ceny platí, že termín odovzdania ceny zo strany vyhlasovateľa musí byť vopred odsúhlasený vyhlasovateľom. V prípade, ak k dohode podľa predchádzajúcej vety nedôjde, cena bude výhercovi odoslaná poštovou prepravou na ním uvedené adresu. 

Výherca sa zaväzuje cenu prevziať. V prípade zlyhania odovzdania ceny z dôvodov, ktoré sa dajú pričítať výhercovi (napr. neprevzatie si zásielky v odbernej lehote, oznámenie nesprávnych údajov na doručovanie a pod.) výherca nie je oprávnený si cenu a jej odovzdanie ďalej nárokovať a výherca nie je v tejto súvislosti oprávnený uplatniť si voči vyhlasovateľovi žiadne nároky.

Všetci výhercovia sa zaväzujú riadne a včas spolupracovať s vyhlasovateľom súťaže a poskytovať mu súčinnosť, aby mohla byť cena riadne a včas odovzdaná.

Ceny nemôžu byť prevedené na inú osobu ako výhercu ani zamenené za peňažné prostriedky.

Náklady na odovzdanie ceny výhercovi predstavujúce náklady na poštovné v prípade prvého poštového doručovania znáša vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ nie je povinný uskutočniť opakované doručenie ceny, a to ani na základe žiadosti výhercu, ak sa nedohodne inak.

Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

V. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Vyhlasovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov súťažiacich riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vyhlasovateľ zhromažďuje, spracúvava a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to na účel realizácie a vyhodnotenia súťaže: meno a priezvisko, príp. pseudonym ak je uvedený, a v prípade výhercu i adresa, e-mail a telefónne číslo.

Osobné údaje účastníkov a výhercov súťaže budú z evidencie vyhlasovateľa vymazané po ukončení súťaže, vyhlásení výsledkov súťaže a odovzdaní ceny poslednému výhercovi súťaže, najneskôr však do 3 mesiacov od vyhlásenia súťaže.

Súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa tohto štatútu súťaže. Súťažiaci je oprávnený svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje takéhoto súťažiaceho bezodkladne vymazané, pričom výmazom jeho osobných údajov stráca status súťažiaceho a všetky nároky s tým spojené. Žiadosť o výmaz osobných údajov dotknutá osoba môže adresovať na e-mailovú adresu: [marketing@krpa.sk], príp. do súkromnej správy s administrátorom Facebookovej stránky „KRPA Slovakia – papier a kancelárske potreby“, na nasledovnom internetovom odkaze: https://www.facebook.com/krpa.sk alebo písomne poštou na adresu sídla vyhlasovateľa.

VI. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť, ukončiť alebo odvolať súťaž.

Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pravidlá súťaže a tento štatút súťaže.

Na účinnú zmenu podmienok, pravidiel alebo štatútu súťaže alebo prerušenia, ukončenia alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/krpa.sk.

VII. Vylúčenie zodpovednosti za škodu

Vyhlasovateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priamu alebo nepriamu škodu vyplývajúcu z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru alebo pripojenia. Vyhlasovateľ tiež nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky a pod. Účasť v súťaži je dobrovoľná a prihlásenie sa do nej je na vlastné riziko súťažiacich.

VIII. Záverečné ustanovenia

Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom uverejnenia súťaže na Facebookovej stránke „KRPA Slovakia – papier a kancelárske potreby“, na nasledovnom internetovom odkaze: https://www.facebook.com/krpa.sk. Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia tohto štatútu súťaže bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.

Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.

Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so záväznosťou štatútu.

V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

Štatút je zverejnený na stránke https://www.krpa.sk/.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

Každý súťažiaci vstupom do súťaže vyhlasuje, že Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je podmienkou účasti v súťaži

V Bytči, 25.8.2020

 
kosik V košíku máte: 0 položiek
Cena bez DPH: 0,00 €
0850 211 511
Prihláste sa
Registrácia Zabudli ste heslo?

Využite výhodné akcie pre kancelárske potreby

Nové produkty a dizajny

Výpredaj papier a kancelárske potreby

katalog krpaobaly

darček k prvej objednávke

vypredaj skartovaciek

Etikety

Zodpovedne k životnému prostrediu

   

 

O nás

Eshop

Akcie

Partneri

Partneri-v-skupine-krpa-holding

partner-esselte

Skartovačky Kobra

Centropen

UPM