Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
spoločnosti KRPA Slovakia spol. s r.o.

pre veľkoobchod s papierom a kancelárskymi potrebami

 

 

Informácie podľa § 19 až § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

 

1.     KRPA Slovakia spol. s r.o., so sídlom Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30229138, IČ DPH: SK 2020438596, ako predávajúci a zároveň prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke www.krpa.sk a prevádzkovateľ pri spracovávaní osobných údajov kupujúcich vyhlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 18/2018 Z. z.“).

2.    
V zmysle § 34 zák. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ nepoveril žiadneho sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľ získal od dotknutých osôb. Rovnako prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu v zmysle § 44 a násl. zák. 18/2018 Z. z.

3.    
Predávajúci získava a spracúva osobné údaje od kupujúceho v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. Dodáva sa, že existencia právneho základu pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb podľa tohto bodu nevyžaduje osobitný výslovný súhlas dotknutej osoby.

4.    
Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené príjemcovi (napr. prepravcovi) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (riadne a včasné dodanie tovaru). V súlade s uvedeným sprístupňuje predávajúci osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno a priezvisko (obchodné meno), adresa pre doručovanie, telefónne číslo a celkovú cenu objednávky príslušnému príjemcovi týchto osobných údajov, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

5.    
Kupujúci vystavením objednávky poskytuje svoje osobné údaje uvedené v objednávke predávajúcemu dobrovoľne na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia. Ak dotknutá osoba neposkytne predávajúcemu, resp. prevádzkovateľovi požadované osobné údaje, dôsledkom neposkytnutia takých osobných údajov je neuzatvorenia zmluvy medzi dotknutou osobou (kupujúcim) a prevádzkovateľom (predávajúcim).

6.    
Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho po celú dobu existencie zmluvného vzťahu s predávajúcim, prípadne do doby písomného odvolania jeho výslovného súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov na marketingové účely.

7.    
Informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim sú pre kupujúceho zverejnené na webovom sídle www.krpa.sk.

8.    
Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú zhromažďované, spracované a uchované na účely naplnenia obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je prejavom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Prevádzkovateľ nezverejňuje, neprenáša ani inak neposkytuje osobné údaje o kupujúcich tretím stranám. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje predávajúci spracováva na účely:
-    evidencie objednávok kupujúceho,
-    uzatvorených kúpnych zmlúv,
-    vystavenia faktúr a iných daňových dokladov,
-    marketingových aktivít predávajúceho (zasielaní obchodných oznámení o akciách, novinkách, zľavách e-mailom), ak s tým kupujúci vyjadril osobitný súhlas,
-    uplatňovania zliav pre kupujúcich,
-    prepravy objednaného tovaru kupujúcemu na určené miesto dodania,
-    riešenia prípadných reklamácií kupujúcim.

9.    
Na účely realizácie zmluvného vzťahu predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu povinných údajov:
a) meno a priezvisko kupujúceho (príp. meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorá za právnicku osobu vystavila objednávku),
b) adresa (fakturačná príp. doplnenie dodacej adresy, ak je táto iná ako fakturačná adresa),
c) telefón, e-mail kontaktnej osoby kupujúceho.V prípade ak predávajúci spracúva aj iné nepovinné osobné údaje kupujúceho, ako sú uvedené v písm. a) až c) tohto bodu 9., spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

10.  
Informácie uvedené v bode 9. sú potrebné pre vybavenie objednávky podľa požiadavky zákazníka. V prípade registrácie v elektronickom obchode predávajúceho kupujúci zároveň získa automaticky zľavu z ceny tovaru vo výške do 1-3% a iné výhody spojené s registráciou.


11.   Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Osobné údaje môže registrovaný zákazník v elektronickom obchode kedykoľvek zmeniť vo svojom osobnom profile. Poskytnuté osobné údaje musia byť z dôvodu vybavenia objednávky vždy správne a pravdivé, za ich správnosť a pravdivosť zodpovedá kupujúci.

12.   V súlade s § 19 ods. 1 a 2 zák. č. 18/2018 Z. z. má kupujúci právo od predávajúceho požadovať nasledovné informácie, pričom predávajúci je povinný ich dotknutej osobe pri získaní jej osobných údajov poskytnúť:
a)    identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa,
b)    kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak predávajúci má takú osobu ustanovenú
c)     účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
d)      oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaju spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z. z.,
e)    identifikáciu príjemcov alebo ich kategóriu, ak existuje,
f)     informáciou o tom, že prevádzkovateľ  zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ich identifikáciu, ako i informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie,
g)    dobu uchovávania osobných údajov.

13.   Prevádzkovateľ je ďalej povinný dotknutej osobe pri získaní jej osobných údajov poskytnúť informáciu o tom, že má
a)    právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby (§ 21)
b)    právo na opravu osobných údajov (§ 22),
c)     právo na výmaz osobných údajov (§23),
d)    právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (§ 24),
e)    právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26),
f)     právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27).

14.   Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 2 zák. č. 18/2018 Z. z.

15.   Predávajúci je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe (kupujúcemu) informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

16.   Predávajúci poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

17.   Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

18.   Ak predávajúci neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 na úrad.

19.   Informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 
KRPA Slovakia spol. s r.o.

 

Formuláre pre:

 
kosik V košíku máte: 0 položiek
Cena bez DPH: 0,00 €
0850 211 511
Prihláste sa
Registrácia Zabudli ste heslo?

Využite výhodné akcie pre kancelárske potreby

Nové produkty a dizajny

Výpredaj papier a kancelárske potreby

Katalog škola 2024

Nové guličkové perá Cats & Dogs

Balenie mäsových výrobkov

Zodpovedne k životnému prostrediu

   

Sledujte nás

 

O nás

Eshop

Akcie

Partneri

Partneri-v-skupine-krpa-holding

Centropen

partner-esselte

Skartovačky Kobra

UPM