Všeobecné obchodné podmienky

pre veľkoobchod s papierom a kancelárskymi potrebami

(VOP na stiahnutie)

         

 

VŠEOBECNNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti KRPA Slovakia spol. s r.o.

pre veľkoobchod s papierom a kancelárskymi potrebami

 

http://www.krpa.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

 

 

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.             Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci vystavením objednávky prejavuje súhlas s týmito VOP.

1.2.             Za predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť KRPA Slovakia spol. s r.o. so sídlom Hrabové 299, 014 01 Bytča, IČO: 30 229 138, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vložka číslo 15349/L (ďalej len „predávajúci“).

1.3.             Kupujúci je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u predávajúceho tovar/služby.

 

  1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1.             Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vykonaný voči predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu v lehote splatnosti.

2.2.            Predmetom objednávky môže byť:

a)     Katalógový tovar (ďalej iba „tovar“) – sú výrobky, zaradené v  sortimente predávajúceho a zobrazené v elektronickom obchode (www.krpa.sk) s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku.

b)     Neobvyklé množstvo katalógového tovaru - je také množstvo, ktoré prevyšuje priemerný mesačný predaj predávajúceho v danom tovare.

c)      Nekatalógový tovar  - je tovar vyrobený, upravený alebo zabezpečený podľa priania kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej alebo e-mailovej špecifikácie a objednávky.

2.3.             Kupujúci môže vystaviť objednávku tovaru telefonicky, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom formulára na webovej stránke predávajúceho alebo vystavením objednávky v elektronickom obchode predávajúceho www.krpa.sk.

2.4.             V elektronickom obchode predávajúceho je možné vytvoriť okamžitú objednávku, pričom kupujúci pri objednaní uvedie základné kontaktné informácie, fakturačnú adresu a adresu dodania, ak sa táto odlišuje od fakturačnej adresy, požadovaný termín dodania tovaru, prípadne interné číslo a poznámky k objednávke. Kupujúci zodpovedá za uvedenie správnej e-mailovej adresy, na ktorú bude kupujúcemu doručená faktúra v elektronickej forme (v zmysle bodu 3.5. a 3.6. týchto Všeobecných obchodných podmienok).

2.5.             Pre vystavenie objednávky cez elektronický obchod predávajúceho sa kupujúci môže zaregistrovať, pričom v Registračnom formulári uvádza predovšetkým svoje obchodné meno, fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru, požadovaný dátum dodania, kontaktné údaje a e-mailovú adresu, na ktorú bude kupujúcemu doručená faktúra v elektronickej forme (v zmysle bodu 3.5. a 3.6. týchto Všeobecných obchodných podmienok).

2.6.             Po prijatí objednávky predávajúci odošle e-mailom potvrdenie objednávky - spätnú väzbu, kde uvedie dodacie množstvo a dátum dodania pre jednotlivé položky objednávky. Potvrdením objednávky predávajúcim sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú.  Kupujúci má právo v lehote najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenej objednávky predávajúcim, doručiť predávajúcemu storno objednávky. V opačnom prípade je objednávka považovaná za záväznú. Záväznú objednávku je možné odvolať iba z dôvodu nedodržania podmienok uvedených v potvrdenej objednávke alebo po vzájomnej dohode zmluvných strán.

2.7.             Objednávka na neobvyklé množstvo tovaru a objednávka na nekatalógový tovar musí byť vždy vystavená písomne, prípadne podložená kúpnou zmluvou, a je vždy považovaná za záväznú a neodvolateľnú objednávku. Predávajúci môže požadovať zálohu vo výške 50% z predajnej ceny tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.8.             Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

 

3.       CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.             V tlačenom katalógu a v elektronickom obchode uvádza predávajúci základné ceny v EUR bez DPH a za prislúchajúcu mernú jednotku, pokiaľ nie je uvedené inak.

3.2.             Predávajúci si vyhradzuje počas platnosti tlačeného katalógu právo úpravy cien, pričom za aktuálne platné ceny sa v čase vystavenia objednávky považujú ceny zobrazené kupujúcemu po prihlásení v elektronickom obchode, ceny uvedené v aktuálnom cenníku predávajúceho, resp. ceny uvedené v individuálnej kalkulácii.

3.3.             O aktuálne platných cenách sa kupujúci môže informovať v zákazníckom centre predávajúceho na čísle 0850 211 511, prípadne na e-mailovej adrese info@krpa.sk.

3.4.             Predávajúci je oprávnený poskytnúť v rámci marketingovej podpory na tovar akcie, bonusy alebo iné formy zliav. Uvedené formy podpory a ich plnenie sú výlučne v kompetencii predávajúceho a môže ich meniť v závislosti od svojej potreby. Aktuálne platné formy podpory budú vždy dostupné na internetovej stránke predávajúceho a v jeho elektronickom obchode. Poskytnuté formy marketingovej podpory nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo individuálne dohodnutými podmienkami obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.5.             V prípade vystavenia objednávky v elektronickom obchode predávajúceho bez registrácie, a prvých troch objednávok zákazníka s registráciou, je predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred, a to buď formou zálohovej faktúry, alebo platbu dobierkou pri dodaní tovaru. Toto platí aj v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu neuhradené záväzky po splatnosti.

3.6.             Kupujúci vystavením objednávky cez elektronický obchod predávajúceho vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súčasne výslovne súhlasí so zaslaním faktúry elektronickou formou. Elektronická faktúra bude vystavená v súlade s potvrdeným dodacím/prepravným listom a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou EÚ. Elektronická faktúra bude vo formáte .pdf, prípadne xml. (isdoc), bude podpísaná elektronickým podpisom predávajúceho a doručovaná na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri vystavení objednávky alebo v Registračnom formulári na stránke www.krpa.sk.

3.7.             Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v Registračnom formulári na stránke www.krpa.sk. Elektronická faktúra sa považuje za riadne doručenú okamihom jej odoslania na adresu kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, a to aj v prípade, ak sa kupujúci o doručovaní nedozvedel. V prípade záujmu zaslať faktúru v elektronickej forme aj na inú e-mailovú adresu (adresy), ako bola určená v Registračnom formulári, kupujúci uvedie túto požiadavku v poznámke vystavenej objednávky; elektronická faktúra bude vždy zaslaná aj na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol Registračnom formulári. Kontaktná e-mailová adresa predávajúceho pre komunikáciu ohľadom faktúr zasielaných elektronickou formou je efakturacia@krpa.sk, prípadne ekonomika@krpa.sk.

3.8.             Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr do 14 dní po dodaní a prevzatí tovaru. Dátum splatnosti je vždy uvedený vo faktúre. K tomuto dňu musí byť fakturovaná suma vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho uvedený vo faktúre.

3.9.             Predávajúci si vyhradzuje právo zmluvne dohodnúť s kupujúcim iný termín splatnosti faktúry za dodanie tovaru.

3.10.          V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o penále z omeškania, pričom penále sú stanovené vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

 

4.       DODACIE PODMIENKY

4.1.             Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke.

4.2.             V prípade objednávky katalógového tovaru (v nie neobvyklom množstve) prijatej v pracovných dňoch od 7.00 hod do 12.00 hod je dodanie možné v priebehu nasledujúceho pracovného dňa. V prípade objednávky prijatej v pracovných dňoch po 12.00 hod je dodanie tovaru možné do dvoch pracovných dní.

4.3.             V prípade objednávky nekatalógového tovaru (potlačené obálky, adresné tlačivá, vizitky,...) alebo katalógového tovaru v neobvyklom množstve bude dátum dodania tovaru určený po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.4.             Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni.

4.5.             Prepravné náklady znáša predávajúci. Iba v prípade, ak je hodnota objednávky nižšia ako 49 EUR bez DPH, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu aj logistický poplatok vo výške 4 EUR bez DPH. Logistický poplatok pokrýva náklady na balenie a dodanie tovaru. kupujúcemu v prípade, ak je hodnota objednávky nižšia ako 49 EUR bez DPH. V prípade objednávky vo vyššej hodnote ako 49 EUR bez DPH, nie je kupujúcemu účtovaný logistický poplatok. Logistický poplatok nebude účtovaný ani v prípade, ak pôvodná hodnota objednávky bola vyššia ako 49 EUR bez DPH, ale z dôvodu na strane predávajúceho dôjde k jej rozdeleniu a čiastočnému plneniu.

4.6.             Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu. Súčasťou dodávky tovaru je vždy prepravný list a dodací list vystavený predávajúcim. Faktúru zasiela predávajúci  najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní tovaru a elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú pri vystavení objednávky, alebo v Registračnom formulári, prípadne poštou na fakturačnú adresu kupujúceho, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

4.7.             Na prepravnom liste je mimo iné uvedené:

-         zoznam dodacích listov, ktoré sa viažu k dodávke tovaru

-         počet samostatných ucelených balení (palety, balíky)

4.8.             Dodací list obsahuje názvy dodaného tovaru, jeho množstvo, merné jednotky a identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho.

4.9.             Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či počet samostatných ucelených balení súhlasí s údajom na prepravnom liste zmluvného prepravcu a zároveň, či tieto balenia nie sú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, v opačnom prípade reklamácia na dopravu nemôže byť predávajúcim akceptovaná.

4.10.          Pri prevzatí tovaru potvrdí kupujúci okrem prepravného listu zároveň aj dodací list, a to čitateľným podpisom preberajúcej osoby a pečiatkou kupujúceho.

4.11.          Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa dodacieho listu je 24 hodín od prevzatia tovaru. V prípade, ak zásielka neobsahuje dodací list, kupujúci túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi predávajúcemu, ktorý mu dodací list doručí elektronickou poštou. Doručením nového dodacieho listu začína plynúť kupujúcemu nová 24 hodinová lehota na prekontrolovanie tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v tejto lehote písomne oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi dodacím listom a dodaným druhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade  je dodávka tovaru považovaná za plne v súlade s dodacím listom.

4.12.          Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

4.13.       Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

  

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1.             V prípade katalógového tovaru, s výnimkou tovaru z kapitoly občerstvenie, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru a to iba za podmienok, že tovar je vrátený na náklady kupujúceho a je zjavne nepoužitý a nepoškodený, v neporušenom originálnom obale.

5.2.             Právo odstúpiť od zmluvy kupujúci nemá, ak bol dodaný tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo sa jedná o nekatalógový tovar alebo sa jedná o neobvyklé množstvo katalógového tovaru.

5.3.             Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí svoje záväzky za dodaný tovar ani v lehote 30 dní po dátume splatnosti. Po písomnom doručení (e-mailom, poštou) odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne vrátiť tento neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve. V opačnom prípade má predávajúci právo využiť všetky dostupné zákonné prostriedky pre vymoženie dlžnej sumy.

 

  1. REKLAMÁCIE

6.1.             Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota stanovená zákonom.

6.2.             Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho v nasledovných prekluzívnych lehotách:

a) v lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu:

-  na druh

-  na množstvo

-  na zjavné vady

b) v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté

6.3.             V prípade opodstatnenej reklamácie zabezpečí predávajúci po dohode s kupujúcim odvoz vráteného tovaru. Súčasťou vráteného reklamovaného tovaru je vždy faktúra a potvrdený reklamačný protokol, ktorý zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu.

6.4.             Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu dobierkou, takto zaslaný tovar predávajúci nepreberie.

6.5.             Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.

6.6.             Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy a za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová.

6.7.             Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@krpa.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., teda Slovenská obchodná inšpekcia alebo osoba zapísaná do príslušného zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

           Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.             Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo vzájomnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka podľa právnych predpisov Slovenskej Republiky.

7.2.             Predávajúci považuje všetky osobné údaje poskytnuté dobrovoľne kupujúcim v súvislosti so zmluvou za prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci spracúva výlučne také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s § 10 ods. 3, písm. b) zák. č. 122/2013 Z.z. Pre bližšie informácie k ochrane osobných údajov prosím kliknite na odkaz TU.

7.3.             Tieto VOP sú platné a účinné od 29.01.2016 a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak. VOP sú platné do vydania a zverejnenia nových VOP.

 

 

KRPA Slovakia spol. s r.o.

Január 2016

 
kosik V košíku máte: 0 položiek
Cena bez DPH: 0,00 €
0850 211 511
Prihláste sa
Registrácia Zabudli ste heslo?

Využite výhodné akcie pre kancelárske potreby

Nové produkty a dizajny

Výpredaj papier a kancelárske potreby

Reflexné pásky

Novinka - pritt mini roller

Etikety

Facebook Krpagoogle plus krpa

 

O nás

Eshop

Akcie

Partneri

Partneri-v-skupine-krpa-holding

partner-esselte

výhradné zastúpenie

Centropen

UPM